fbpx

ZULU

Zulu warriors
ZULULAND, SOUTH AFRICA - SEPTEMBER 14: Zulu worriers in Shakaland Zulu Village on September 14, 2009. A unique cultural center built on the set of movies Shaka Zulu and John Ross.


Summary
uZulu was formed as a result of an east coast migration of a small group of the then Nguni tribe. They settled in the east coast of Africa around the nineteenth century.

Around 1816 King Shaka kaSenzangakhona united Zulu tribes and other smaller tribes into a powerful kingdom which went on to win the Battle of Isandlwane in 1879 under the leadership of King Cetshwayo.
In this modern age, Zulus are predominantly found in the province of KwaZulu Natal, South Africa with a minority group in the rest of the SADC region.

Today Zulu accounts for around 11 million people majority in South Africa with smaller groups in Zambia, Zimbabwe and Mozambique.


Isifingqo
uZulu wasungulwa ngenxa yokufuduka kweqembu elincane lesizwe sakwaNguni sifudukela ogwini olusempumalanga. Bahlala ogwini olusempumalanga ye-Afrika ngasekuqaleni kwekhulu leshumi nesishiyagalolunye yeminyaka.

Cishe ngo-1816 inkosi uShaka kaSenzangakhona yahlanganisa izizwe zamaZulu nezinye izizwe ezincane zaba yimbumbe yamabutho ayese qophelweni eliphezulu kakhulu aphela enqoba iMpi yase-Isandlwana ngo-1879 ngaphansi kobuholi benkosi Cetshwayo.

Kule siskhathi samanje, ama-Zulu atholakale kakhulu esifundazweni saKwaZulu Natali, eNingizimu Afrika kube namanye amaqembu amancanyana asabalele endaweni yonke yeSADC. Namuhla isizwe sakwa Zulu sibalelwa ebantwini abayizigidi esiyi-11 iningi labo lise Ningizimu Afrika kubalelwe namanye amaqembu amancane ezindaweni ezifana neZambia, Zimbabwe naseMozambique.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*