SOTHO

Sotho Women
LESEDI, SOUTH AFRICA - JAN 1:Sotho women in handmade dress and conical hat cooking maize meal and weave beaded jewelry at tribal house on January 1, 2008 at Lesedi Cultural Village, South Africa.

Summary
Basotho, can be traced back to the 1300 and 1500s originally in what is today known as Tanzania. The east south migration happened similarly like the Nguni south migration.

During the Mfecane/Difaqane wars King Moshoeshoe (son of the chief of the kwena clan) helped gain power and control over smaller displaced clans and had formed a stronger and larger unit of Southern Sotho groups by 1820. This kingdom went on to fight off British troops and win the battle of Berea Plateau in 1852.

In this modern age, Basotho are predominantly found in Lesotho, Gauteng, Eastern Cape and the Free State provinces of South Africa with minority groups in Zambia and Namibia.

Kgutshufatso
Molato wa Basotho oka o fumana ho tloha mane dilemong tsa bo 1300 hoya ho 1500s sebakeng sa Tanzania eneng ele bajaki ho tloha borwa botjhabela hantle feela jwalo ka Banguni (Bakoni) eneng ele bajaki ba tloha tulong ya botjhabela.

Ka ntwa ya Difaqane (Mfecane War), ke moo morena Moshoeshoe e leng Mokoena ka seboko, a ileng a hapa mmuso teng mme a fumana matla a ho busa kapa ho laola mme a hapela diboko tse ding tse nyane tlasa mmuso wa hae yaba o etsa mokgatlo/lebotho le leholo la basotho ka selemo sa 1820. Mmuso wa hae o ile wa ilo lwana le masole kapa ona mmuso wa Mabritana (Britains) moo a ileng hlola ntwa yaba o hapa lefatshe la Berea ka 1852.

Ha ele monongwaha/ mehleng ya jwale basotho ba fumaneha dibakeng tse latelang, Lesotho, Gauteng, Kapa Botjhabela (Eastern Cape) le Free State (Freistata) mona dibakeng tsa Afrika Borwa. Le ha ba mmalwa ba ntseng ba fumaneha dibakeng tse jwalo ka Zambia le Namibia.

DIBOKO TSA BASOTHO

1. BASIA

Ke Mosia, Motobatsi,
Motho wa ha mantsha thebe di ome,
Di se nna di omela mokgwabo ntlung,
Di omele ka ntle mabaleng.

2. BATAUNG

Ke Motaung, namane e tshehla,
Ngwana lebese la kgomo,
Ralepetu mora Hlalele.

3 BATLOKOA

Motonosi
Ke Motlokwa,
Ke motho wa Seala se kgaohile, Motonosi.
Ha se a kgaoha se entse lehohoba.
Ke motho wa ha Makoro,
Wa ha mankga lefotha,
Le mohla ho sa hlajwang,
Le ntse le nkga lefotha.null

4. BATSOENENG

Kgiba
Ke Motshweneng wa MmaKgiba,
Motho wa Lekokoto la Ntsimana,
Kgiba o hahile ntlo thabeng,
Kgiba leme le letsho,
Ke ho koma ditlhare.

5. BAKOENA/BAKWENA

Monaheng
Ke Mokwena wa Ntsane wa Monaheng, Wa Napo wa Mosito,
Kwenanyane, kwena di e sira ka seriti metsing, Ho hlapa tse dipotlane, Kwena di hlapa di a nyolosa madiboho, Ke Motebang, ke teba ka sekepe!

6. BAFOKENG

Phohole
Ke Mofokeng wa Mmamaotwana finyela,
Wa Mmamoraredia Phohole,
Wa maotwana a kaa ka dinaledi,
A kaa ka jwang ba tshaane,
A kaa ka jwang ba molelengwane.

7. BAKGATLA

Ke Mokgatla wa Seodi sa ha MmaMathe,
Sa ha Masopha, lesolla,
Ntsukobokobo, Letlakapipi,
Seja kgomo ka mmoho, se ila moswang,
Seoka, seokaoka se le hodimo,
Seutla se marantha.
Molala sepela, a seselela didwena,
Mokgatla ka ho ikgatla ha nngwe,
Motho wa maja sebera,
Mokgatla wa Bakgatla a kgabang,
Ka ho ikgatla ka mokgatlo wa Bokgatla,
Bakgatla, kgatlanang le Bakgatla babo lona!

8. BANARENG

Ke Monareng wa ha Tswedipa Matshwele,
Tswedipa, Nare ya e ja Lekgolela,
Modimo wa Shekeshe o na le matla,
A na tlohela podi a tlolela thotolo,
Ho tjho bo Modikwe le Motohwana.

9. BAHLAKWANA

Ke Mohlakwana wa MmaPholo ya Disema,
Maila ngwathwana sa maobane,
Motho eo e reng a tla ja ho thehe meriti,
Ho be ho thehe le e menyane ya diotlwana.

10. BATLOUNG

Ke thelleng
Ke le Motloung wa ha Sekgwane!
Wa “Tlo ke o pepe,
Ke o sihletse,
Ke o tlame ka thari ya konyana,
E be ke matha ka wena!”

11. MAKGOLOKWE

Re le Makgolokwe, Mahlabakotswana,
Mahlaba kgoho ka lemao ka sebonong,
A e hlaba, a e isa kgorong ha Mokgolane,
Mokgolane a e ja, a ba a e halala,
A re “kgutla hape o yo eketsa,
Motho wa Wetsi!”

12. BAKUBUNG

Re batho ba ha Mahwete Komane,
Re batho ba bodiba bo botala ha bo okamelwe,
Ekare ha o bo okamela,
O ka ela ka mahlwana le ditsejana,
Kubu hohomosa marete re bone,
Kubu ha o e ame mo phatleng,
Ha o e ama mo phatleng, o ka shwa,
Kubu e dula metsing,
Kubu ha e bonwe!

13. BAPHUTHI

Ke Lephuthi Lekotswana,
Phuthi la ha Rakgwase,
Phuthi e tshoha ka meso e anyese.

14. MAKGWAKGWA

Mahlatsi
Ke thelleng,
Ke le Lekgwakgwa la ha Mahlatsi,
Batho ba ha Mahlatsi ba kaalo ka dinaledi,
Ba kaalo ka jwang ba tshaane, molelengwane,
Ke batho ba ha MaMphamo a Mahasa,
Batho ba Sepharumele sa Mongalo,
Ke batho ba ha MaMotlotlo o a batlwa,
Motlhotlo bosiu o ba mokgubedu,
Motsheare o ba mosootho,
Batho ba ha Mahlatsi ha se ba ho ya le batho ntweng,
Ha ba ya le batho mahlare a a lala,
Ho tjha dithota, boAtanye le boKolonyama,
Diya ha Mahlatsi di ya ka bohlale,
Ha o ya ha Mahlatsi o ye ka bohlake,
Bona sekoti tseleng o tla wela!


Leave a comment

Your email address will not be published.


*